JOSEF PRINZ  FREIER ARCHITEKT BDA   GOETHEPLATZ 2    88214 RAVENSBURG